HEILO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych jako użytkowników strony internetowej www.heilo.eu. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie w momencie w którym odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam przez Państwa danych osobowych oraz zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności.

Postanowienia Ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest HEILO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybnicka 18N/2, 52-016 Wrocław, KRS: 0001012848, NIP: 8992948389, REGON: 52420024200000.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: offfice@heilo.eu lub pisemnie na adres Administratora HEILO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rybnicka 18N/2, 52-016 Wrocław.

Rodzaj i kategoria zbieranych danych

Rodzaj i kategoria zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a nami i w zależności od usługi z jakiej Państwo korzystacie. Do powyższych celów możemy zbierać następujące dane osobowe:

a) Personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, NIP;

b) Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające; wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu;

c) Informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego, karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności.

Sposób, cel  i podstawa prawna przetwarzania danych

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jej użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) w przypadku rejestracji użytkownika poprzez założenie konta;

b) poprzez dobrowolne wprowadzenie przez Państwa informacji w formularzach, wiadomościach e-mail oraz sms-ach;

c) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies.

Zebrane przez nas dane osobowe będą wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) obsługi poczty – kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, czy SMS przekazujecie Państwo swoje dane osobowe takie jak adres e-mail, imię oraz nazwisko, numer telefonu, NIP oraz inne dane, które zawarte są w przesłanej wiadomości. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach skontaktowania się. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu Państwa dane będą również przetwarzane ze względu na cel jakim jest archiwizacja korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) wykorzystywania cookies na stronie – podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

e) w celach marketingowych, w tym poprzez wysyłanie newslettera – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora;

g) zarządzania kontem i rejestracji użytkownika – zakładając konto podajecie Państwo swoje dane, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia konta. Państwa dane będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją kontaktu oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Jeżeli wymagane dane nie zostaną podane, kontakt z naszej strony nie będzie możliwy.

Okres archiwizacji danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

Udostępnianie danych osobowych

W celu dostarczania Państwu możliwie najlepszych usług i zapewnienia rozwoju naszej firmy obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe;

b) podmioty współpracujące, podwykonawcy lub zleceniobiorcy;

c) podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne;

d) podmioty świadczące usługi prawne i finansowe.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Prawo kontroli, dostępu do treści własnych danych oraz ich poprawiania

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Państwu również prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podali Państwo swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Państwa prawa i wolności.

W celu zapewnienia Państwa bezpieczeństwa, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

Dostęp do danych – art. 15 RODO.

Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

Usunięcie danych – art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

Sprzeciw – art. 21 RODO.

Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

W celu realizacji powyższych uprawnień, należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: offfice@heilo.eu. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

 1. Ta strona internetowa używa plików cookies.
 2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, przeglądając naszą stronę internetową.
 3. Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszej strony internetowej i analizowania ruchu internetowego. Pliki cookies i podobne technologie (łącznie zwane dalej: pliki cookies) używane są  ponadto w celu zapewnienia Państwa wygody, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do Państwa potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 4. Pliki cookies służą nam do:
 5. zliczania wizyt;
 6. tworzenia anonimowych statystyk;
 7. tworzenia profilu odbiorcy;
 8. zbierania danych geolokalizacyjnych;
 9. oceny ruchu użytkowników w obrębie witryny, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników;
 10. zwiększenia wydajności działania witryny;
 11. zbierania danych dotyczących urządzenia z którego korzysta użytkownik;
 12. zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.
 13. Oprócz plików cookies wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszej witryny internetowej, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Facebook, Instagram, TIK TOK.
 14. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączą Państwo możliwości zapisywania cookies pochodzących z naszej witryny internetowej, oznacza to, że wyrazili Państwo zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na Państwa komputerze lub innym urządzeniu mobilnym.
 15. Pliki cookies mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla Państwa. Jeżeli zdecyduje się Państwo na odrzucenie wszystkich plików cookies, niektóre elementy strony mogą wyświetlać się nieprawidłowo. Wyłączenie plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania naszej strony internetowej.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza Usługa Google Analytics stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi znajdą Państwo klikając w ten link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/
 3. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 4. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z Państwa preferencjami.
 6. Uzyskane przez plik cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 7. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI – GOOGLE ADS

Niniejsza Usługa Google Ads stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Ads. To internetowy program reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania Google lub na stronach partnerów Google, kiedy szukamy określonego produktu, usługi czy firmy.
 2. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 3. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takiej sytuacji istnieje prawdopodobieństwo, że doprowadzi to do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. Korzystamy z Google Ads w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z Państwa preferencjami.
 5. Uzyskane przez pliki cookies informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 6. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Użytkownik musi wyrazić na nie zgodę.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: PIKSEL FACEBOOKA

Niniejsza opcja Piksel Facebooka stanowi załącznik nr 4 do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część

 1. Piksel Facebooka to umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia kierowanie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły naszą stronę.
 2. Zbierane od Państwa informacje poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Istnieje możliwość, że będą łączone z innymi informacjami dotyczącymi Państwa osoby, zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook.
 3. W celu prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych oraz promocji naszych usług, wykorzystujemy opcję Piksel Facebooka, którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI: NEWSLETTER

Niniejsza Usługa Newsletter stanowi załącznik nr 5 do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część.

 1. Zgłaszając się do otrzymywania Newslettera, należy podać adres e-mail. Informacje te potrzebne są do wysyłania Newslettera. Jednocześnie informujemy, iż świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystamy, tak aby zapewnić Państwu najwyższy poziom ochrony Waszych danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155, 31-406 Kraków.
 3. Państwa dane, tj. imię oraz  e-mail, podane w formularzu zapisu do
  newslettera, będą przetwarzane w celu wysyłania newslettera.
 4. Podanie przez Państwa danych w formularzu zapisu do newslettera
  jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Państwu newslettera na
  podstawie udzielonej przez zgody, a także w celu wysłania
  Państwu informacji o marketingu produktów własnych lub usług na
  podstawie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 5. Gwarantujemy, że Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub wyrażenia sprzeciwu.
 6. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i
  polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera” umieszczonego na końcu wiadomości.
 7. Po skorzystaniu przez Państwa z tego prawa i wypisaniu się z
  newslettera dane dotyczące subskrypcji tej usługi będą
  przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi
  roszczeniami. Jest to podyktowane uzasadnionym interesem administratora.
 8. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy
  przekazywać następującym podmiotom:
 9. serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu;
 10. dostawcy usługi poczty elektronicznej;
 11.  dostawcy usługi newsletter.
 12. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane, posiadają
  Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii,
  prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.